Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai nhóm thanh niên mang mã tấu ẩu đả trên “con đường bia bọt”