Đồng Nai:

Hai nhân viên chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng tiền điện