Hai công an xã bị chém nhiều nhát

Hai công an bị chém trọng thương ở Hòa Bình.
Hai công an bị chém trọng thương ở Hòa Bình.
Hai công an bị chém trọng thương ở Hòa Bình.