Hà Tĩnh: Trắng tay sau nhiều quyết định tiền hậu bất nhất

Ông Hoàng Minh Bính trên mảnh đất mà ông đã bị thu trắng sau 10 năm theo kiện
Ông Hoàng Minh Bính trên mảnh đất mà ông đã bị thu trắng sau 10 năm theo kiện