Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giật điện thoại trong khu công nghiệp, bị bảo vệ tóm gọn