Giật điện thoại trong khu công nghiệp, bị bảo vệ tóm gọn