Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Ninh "ngồi" trên pháp luật