Giám đốc Oceanbank Hải Phòng vắng mặt bất thường nhiều ngày tại nhiệm sở