Ghen tuông, vợ hất cả chảo dầu đang sôi lên người chồng