Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận:

Em đâm chết anh ruột trong đám giỗ mẹ