Dùng kéo đâm liên tiếp vào nữ sinh viên để cướp điện thoại