Điều tra vụ phá rừng dưới chân đèo Prenn

Sau khi cưa hạ cây, lâm tặc đã xếp vào thành đống.
Sau khi cưa hạ cây, lâm tặc đã xếp vào thành đống.
Sau khi cưa hạ cây, lâm tặc đã xếp vào thành đống.