Điều tra hai đối tượng hăm dọa, cản trở công nhân làm việc