Đại án” Phạm Công Danh: Anh em Danh - Trung nhờ bảo vệ, rửa xe… làm giám đốc