Đà Nẵng: Giúp việc đánh thuốc mê, cướp tài sản người nước ngoài