Cựu Chủ tịch Liên Kết Việt khai gì về việc thường xuyên mặc quân phục?

Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt - bị cáo Lê Xuân Giang. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt - bị cáo Lê Xuân Giang. Ảnh: V.Dũng.
Cựu Chủ tịch Công ty CP Liên Kết Việt - bị cáo Lê Xuân Giang. Ảnh: V.Dũng.
Lên top