Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chối việc nhận được 3 triệu USD

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi bị đưa vào phòng xử sáng nay 17.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi bị đưa vào phòng xử sáng nay 17.12.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khi bị đưa vào phòng xử sáng nay 17.12.
Lên top