Cục Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công

Cục Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Cục Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Cục Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lên top