Cty CP ximăng Vicem Hoàng Mai: Trù dập người tố cáo sai phạm