Chủ tịch Ocean bank Hà Văn Thắm bị miễn nhiệm vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng