Chủ nhiệm UB kiểm tra huyện uỷ xin từ chức vì... đánh bạc