Luật sư Nguyễn Trường Thành:

Cho phép bắn kẻ chống người thi hành công vụ: Không nên điều chỉnh bằng nghị định