Cách thức lách luật để hoạt động của các App cho vay tiền

"Công ty tài chính" giải ngân cho App thực chất là đơn vị cầm đồ. Ảnh: HC
"Công ty tài chính" giải ngân cho App thực chất là đơn vị cầm đồ. Ảnh: HC
"Công ty tài chính" giải ngân cho App thực chất là đơn vị cầm đồ. Ảnh: HC
Lên top