Bức xúc chuyện 'tiểu bậy', thuê người chém hàng xóm