Bộ trưởng Công an: Bắt giữ đối tượng phản động ở Bình Định là "chiến công xuất sắc"

Đối tượng Lê Quốc Bình và các vũ khí thu được ở nhà của Bình.
Đối tượng Lê Quốc Bình và các vũ khí thu được ở nhà của Bình.