Bình Thuận: Chủ tịch Hội VHNT duyệt khống nhiều chuyến sáng tác gần 1 tỷ đồng