Bị cáo Nguyễn Bắc Son thừa nhận đã chỉ đạo xuyên suốt dự án mua AVG

Đại diện viện kiểm sát đối đáp với luật sư trong vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Đại diện viện kiểm sát đối đáp với luật sư trong vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Đại diện viện kiểm sát đối đáp với luật sư trong vụ án mua 95% cổ phần AVG.
Lên top