Bệnh viện Thể thao Việt Nam bị tấn công, đòi nợ

Các đối tượng xông vào BV Thể thao Việt Nam chiều 12.6
Các đối tượng xông vào BV Thể thao Việt Nam chiều 12.6
Các đối tượng xông vào BV Thể thao Việt Nam chiều 12.6