“Bầu” Kiên khẳng định “đủ sức khoẻ nói liên tiếp 5 ngày” để chứng minh vô tội