Bắt thanh niên ngáo đá châm lửa đốt cột điện và nhiều trạm biến áp

Một đối tượng tại Thái Nguyên châm lửa phá huỷ cột điện.
Một đối tượng tại Thái Nguyên châm lửa phá huỷ cột điện.
Một đối tượng tại Thái Nguyên châm lửa phá huỷ cột điện.
Lên top