67 tuổi hiếp dâm, giao cấu với trẻ em lĩnh 12 năm tù