193 cử nhân Tiếng Anh Đại học Đông Đô: Không phải thi hoặc chỉ chép bài

Văn bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp. Ảnh: V.Dũng.
Văn bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp. Ảnh: V.Dũng.
Văn bằng 2 ngôn ngữ Tiếng Anh do Đại học Đông Đô cấp. Ảnh: V.Dũng.
Lên top