16.000 viên ma túy nằm giữa mớ cải thảo, mỳ tôm được bỏ lại bên đường

Số ma túy được phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.
Số ma túy được phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.
Số ma túy được phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top