Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trường hợp nào được cấp biển số xe 80A, 80B?