VỤ ĐƯỜNG 800 TỈ ĐỒNG XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG TẠI GIA LAI:

Tiến hành sửa chữa, khắc phục