LIÊN TIẾP XẢY RA VỠ KÊNH THOÁT LŨ, SẠT LỞ NÚI TẠI KHÁNH HÒA:

Rà soát và lên phương án di dời người dân sống sát núi