VỤ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÁI PHÉP CẢ KHU DU LỊCH TẠI ĐẮC LẮC:

Kỷ luật 2 cán bộ phường, công trình thì cho tồn tại