VỤ TRẠM GÁC CỬA RỪNG DÀY ĐẶC, LÂM TẶC LỘNG HÀNH Ở GIA LAI:

Kiểm điểm hàng loạt đơn vị