VỤ Ồ ẠT CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở TRÊN ĐẤT LÚA (BÌNH ĐỊNH):

Kiểm điểm cán bộ phường, cưỡng chế đợt đầu 6 căn