Phản hồi loạt bài “Vương quốc nghiến khổng lồ cuối cùng bị tàn phá”:

Hà Giang - Lập biên bản hơn 120m3 gỗ quý bị xẻ thịt trong rừng phòng hộ