VỤ “NĂM TRƯỚC LẠM THU, NĂM NAY VẪN TÁI DIỄN”:

Giáo viên nhờ phụ huynh xác nhận “chưa nộp tiền”