BẠC LIÊU:

Đang xem xét phục hồi điều tra vụ người lao động làm việc không lương suốt 20 tháng