Cty TNHH Trọng Toàn (Đà Nẵng) đã giải quyết thoả đáng yêu cầu công nhân