Chủ tịch Bình Định nói về tàu vỏ thép và đấu thầu thuốc

Ảnh: XN
Ảnh: XN