Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện người ngoại quốc đang thời kỳ phân hủy