Ngang nhiên đậu đỗ xe, bốc dỡ hàng hóa ngay trên lòng đường