Đại án NH Xây Dựng: Phạm Công Danh gặp gia đình “bàn” về sân Chi Lăng