Đại án NH Xây Dựng: Ông Quyết không còn khẳng định bà Bích dùng dịch vụ SMS