Đại án NH Xây Dựng: Một nửa sự thật thì không phải sự thật