Đại án NH Xây Dựng: Không nghiệp vụ vẫn bổ nhiệm tổng giám đốc