Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ các tỉnh miền Trung